شورای سیاستگذاری
دکتر مسعود تابش
نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران و رئیس شورا
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا صفوی
نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: hasafavi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر آزاده احمدی
هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: ahmadi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: aahmadi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر منوچهر حیدرپور
هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: heidarpour.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: heidar [at] cc.iut.ac.ir
دکتر محمدرضا چمنی
هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: chamani.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: mchamani [at] cc.iut.ac.ir
مهندس هاشم امینی
نماینده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: modiramel [at] abfaisfahan.ir
مهندس سید محسن صالح
نماینده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: mylet.saleh [at] gmail.com
مهندس مجتبی قبادیان
نماینده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: manabeensani [at] abfaisfahan.ir
مهندس علی اصغر قانع
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir
دکتر مجید قنادی
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
وب سایت: www.nww.ir/index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
کمیته برگزاری
دکتر منوچهر حیدرپور
دبیر
استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: heidarpour.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: heidar [at] cc.iut.ac.ir
دکتر محمدرضا چمنی
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: chamani.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: mchamani [at] cc.iut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر احمد ابریشم چی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: ahmad.abrishamchi [at] gmail.com
دکتر عباس افشار
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: a_afshar [at] iust.ac.ir
مهدی بابایی
عضو کمیته علمی
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: m.babaee [at] tpww.ir
دکتر بیژن بینا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: bbina123 [at] yahoo.com
مهندس محمد پرورش
عضو کمیته علمی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: m.parvaresh [at] tpww.ir
دکتر مسعود تابش
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر مسعود تجریشی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: tajrishy [at] sharif.edu
دکتر علی ترابیان
عضو کمیته علمی
استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/atorabi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: atorabi [at] ut.ac.ir
دکتر افشـین تکدسـتان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
پست الکترونیکی: takdastan [at] ajums.ac.ir
دکتر ناصر رازقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
پست الکترونیکی: n_razeghi249 [at] hotmail.com
دکتر سیدحسین سجادی فر
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
وب سایت: www.nww.ir/index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
پست الکترونیکی: h.sajadifar [at] gmail.com
دکتر محمدحسین صراف زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا صفوی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: www.hasafavi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر ناصر طالب بیدختی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: nassertaleb [at] gmail.com
دکتر علی اکبر عظیمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/aaazimi
پست الکترونیکی: aaazimi [at] chamran.ut.ac.ir
مهندس علی اصغر قانع
عضو کمیته علمی
کارشناس ارشد مدیریت، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir
مهندس مجید قنادی
عضو کمیته علمی
کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت محیط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
وب سایت: www.nww.ir/index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
دکتر عبدالمهدی میرسپاسی
عضو کمیته علمی
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران
پست الکترونیکی: mehdimirsepassi [at] gmail.com
دکتر سیمین ناصری
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: simnasseri [at] hotmail.com
دکتر سارا نظیف
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، سرپرست گرایش مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
دکتر منوچهر وثوقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: vosoughi [at] sharif.edu
کمیته داوران
دکتر احمد ابریشم چی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: civil.sharif.ir/abrishamchi
پست الکترونیکی: abrisham [at] sharif.edu
مهندس امیررضا احمدی مطلق
داور
شرکت مهندسی مشاور مهاب‌ قدس
پست الکترونیکی: rezamotlagh [at] yahoo.com
معصومه آذرگون
داور
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: azarabfa [at] gmail.com
دکتر عبداله اردشیر
داور
دانشیار دانشکده مهدسی عمران دانشگاه امیرکبیر
وب سایت: civil.aut.ac.ir/Default,fa-IR,Civil,Content,SubSiteDetail,ID,24.aspx
پست الکترونیکی: ardeshir53 [at] yahoo.com
دکتر سعید اسلامیان
داور
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: saeid [at] cc.iut.ac.ir
دکتر هادی افشار
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت
وب سایت: www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6082.7222.fa
پست الکترونیکی: mhafshar [at] iust.ac.ir
دکتر گاگیک بدلیانس قلی کندی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392187
پست الکترونیکی: g.badalians [at] yahoo.com
دکتر ادریس بذرافشان
داور
استاد دانشگاه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: ed_bazrafshan [at] yahoo.com
دکتر بیژن بینا
داور
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: bbina123 [at] yahoo.com
دکتر حسین پرورش
داور
مدیر گروه محیط زیست- اب و فاضلاب -دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات بندر عباس
پست الکترونیکی: parvaresh161 [at] yahoo.com
دکتر مسعود تابش
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر امیر تائبی‌هرندی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: amirth [at] cc.iut.ac.ir
دکتر مسعود تجریشی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست
وب سایت: civil.sharif.ir/tajrishy
پست الکترونیکی: tajrishy [at] sharif.edu
دکتر حمیدرضا تشیعی
داور
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: iwwsec [at] gmail.com
دکتر افشین تکدستان
داور
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
پست الکترونیکی: afshin_ir [at] yahoo.com
دکتر مصطفی تیزقدم
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392151
پست الکترونیکی: m_tizghadam [at] sbu.ac.ir
هادی جعفری
داور
شرکت اب و فاضلاب همدان
پست الکترونیکی: jafarih4747 [at] gmail.com
دکتر محمدرضا جلیلی‌قاضی زاده
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
پست الکترونیکی: mohsenjalily [at] yahoo.com
کاوه جمالی
داور
شرکت مهندسین مشاور سما
پست الکترونیکی: kauveh.jamali [at] outloot.com
دکتر کاوه حریری اصلی
داور
مدیر دفتر مدیریت مصرف ومطالعات آب بدون درآمد آبفای شهری گیلان
پست الکترونیکی: hariri_k [at] yahoo.com
دکتر علی حقیقی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه شهید چمران اهواز
وب سایت: engg.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=14160&Site=engg.scu.ac&Lang=fa-IR
پست الکترونیکی: hassaniamoozeshi [at] gmail.com
دکتر ناصر رازقی
داور
استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
پست الکترونیکی: n_razeghi249 [at] hotmail.com
دکتر عبداله رشیدی مهرآبادی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392119
پست الکترونیکی: a_rashidi [at] sbu.ac.ir
دکتر عباس روزبهانی
داور
استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/homepage/roozbahany/?ac=personal_info
پست الکترونیکی: roozbahany [at] ut.ac.ir
دکتر محمدعلی ززولی
داور
عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: zazoli49 [at] yahoo.com
محمود زنگنه
داور
مدیر دفتر اب بدون در امدشرکت اب فاضلاب بوشهر
پست الکترونیکی: mz.abfar [at] yahoo.com
دکتر بنفشه زهرایی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/homepage/bzahraie/?ac=personal_info
پست الکترونیکی: bzahraie [at] ut.ac.ir
دکتر سیدحسین سجادی فر
داور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: sajadi [at] scu.ac.ir
دکتر جابر سلطانی
داور
استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: jsoltani [at] ut.ac.ir
دکتر نادر سلمانی خاص
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: n_salmani [at] yahoo.com
سید علی سیدزاده
داور
رئیس دفتر آب بدون درامد شرکت آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: seyedzadeh56 [at] gmail.com
دکتر ستار صالحی
داور
عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: sattar.salehi61 [at] yahoo.com
دکتر محمدحسین صراف زاده
داور
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا صفوی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر ناصر طالب بیدختی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: nassertaleb [at] gmail.com
دکتر مریم عباسی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
پست الکترونیکی: mary_abbasi [at] sbu.ac.ir
محسن عزیزی
داور
مدیر دفتر اب بدون در امدشرکت اب فاضلاب خراسان
پست الکترونیکی: m_azizi3863 [at] yahoo.com
مهندس حسین عطایی فر
داور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: info [at] irwwa.ir
مهندس عباس غزلی
داور
کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghazali56 [at] gmail.com
دکتر رضا غیاثی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rghiassi [at] ut.ac.ir
دکتر مجتبی فاضلی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_fazeli [at] sbu.ac.ir
دکتر ابوالقاسم علی قارداشی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_alighardashi [at] yahoo.com
دکتر محمد تقی قانعیان
داور
استاد دانشگاه
پست الکترونیکی: mtghaneian [at] yahoo.com
دکتر مجید قنادی
داور
مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
دکتر محمد کارآموز
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: karamouz [at] ut.ac.ir
دکتر رضا کراچیان
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kerachian [at] ut.ac.ir
دکتر فردوس کرد مصطفی پور
داور
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پست الکترونیکی: ferdos_66 [at] yahoo.com
دکتر غلامرضا لطیف
داور
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: gh_latif [at] sbu.ac.ir
میلاد لطیفی
داور
شرکت موننکو
پست الکترونیکی: milad.latifi [at] yahoo.com
عزیزالله مبینی بیدگلی
داور
مدیر کل دفتر نظارت بر بهره ‌برداری آب
پست الکترونیکی: mobini [at] nww.ir
دکتر امیرحسین محوی
داور
استادیار دانشکده مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکی: ahmahvi [at] yahoo.com
حسن مرادی
داور
مدیر دفتر اب بدون در امدشرکت اب فاضلاب بیرجند
پست الکترونیکی: hassan.moradi.wt [at] gmail.com